00TAL nr 19 2005 Konsten att överleva

00TAL nr 19 2005 Konsten att överleva

Regular price
150 kr
Sale price
150 kr
Tax included.

Svacka eller boom? Jämlikt eller ojäm­likt? Idealism eller kom­mers? Åsik­terna går isär när Marianne Lindberg De Geer, Natalia Goldin Lundh, Nils Forsberg, Karin Mamma Andersson, Jan Stene, Ernst Billgren, Lars O. Ericsson, Maria Friberg, Carl Hammoud och Lars Nittve med flera talar ut om samtidens konst­liv. I det här num­ret av Tidskriften 00TAL berät­tar 15 konst­nä­rer, gal­le­ris­ter och kri­ti­ker om för­ut­sätt­ning­arna för sina arbe­ten och verk­sam­he­ter, om för­hål­lan­det mel­lan konst­när och gal­le­rist, om konst­kri­ti­ken, om kom­mer­si­a­li­se­ringen av bran­schen och om vad som är det nya i kons­ten just nu.

Konst hand­lar till stor del om pengar och det avspeg­lar sig även i konst­pro­jek­ten. I en essä i num­ret pre­sen­te­rar Dan Jönsson unga konst­nä­rer som ifrå­ga­sät­ter de eko­no­miska spel­reg­lerna. Han före­bå­dar också uto­pins åter­komst i dagens konst och ser en ny konst­när­lig fri­zon som inte är eko­no­miskt mätbar.

I num­ret hit­tar du också nyskri­ven poesi av Göran Sonnevi, dik­ter och bil­der av tre debu­tan­ter och en inter­vju med den brit­tiske pop­mu­si­kern Patrick Wolf.

Medverkande i detta num­mer: Jessica Andersson, Karin Mamma Andersson, Linda Andersson, Sara Arrhenius, Anastasia Ax, Ernst Billgren, Alberte Bremberg, Kristofer Flensmarck, Nils Forsberg, Maria Friberg, Anna Giertz, Natalia Goldin Lundh, Gert-Olle Göransson, Carl Hammoud, AnnaMaria Jansson, Dan Jönsson, Cato Lein, Marianne Lindberg De Geer, Eva Marklund, Lars Nittve, Lars O Ericsson, Jean Skarstedt, Göran Sonnevi, Jan Stene, Sara Stribe, Lotta Törnroth, Caroline Ugelstad, Fanny Zaabi Behrer.