00TAL nr 22 2006 Klas Östergren

00TAL nr 22 2006 Klas Östergren

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Nummer 22 inne­hål­ler bland annat en stor inter­vju med Klas Öster­gren. Vi ville veta hur han ser på sam­hälls­ut­veck­lingen under de 25 år som pas­se­rat mel­lan roma­nerna Gentlemen och Gangsters. Här talar han om dagens rof­far­men­ta­li­tet, psy­ko­pa­ter på kro­gen och var­för han öns­kar att svenska för­fat­tare blev mer anspråksfulla.

I ett färg– och bild­rikt repor­tage träf­far kri­ti­kern Nils Forsberg konst­nä­rerna Johanna Billing, Gunilla Klingberg och Peter Geschwind medan de är igång och arbe­tar med sina utställ­ningar som på olika sätt kom­men­te­rar var­da­gen i vårt konsumtionssamhälle.

Vad är det egent­li­gen som ruvar i sam­tids­ro­ma­ner­nas för­or­ter? Dan Jönsson letar sig ner genom tun­nel­sy­stem och sop­rum i den nya svenska pro­san och ham­nar i mänsk­liga åter­vänds­grän­der där exi­sten­ti­ella kata­stro­fer hotar.

Ett helt block tilläg­nar vi den skygge norske poe­ten Tor Ulven (1953–1995), som med sin märk­vär­diga och per­son­liga poesi satte djupa avtryck i den nor­diska sam­tidslit­te­ra­tu­ren. För första gången på svenska pub­li­ce­rar vi en av hans novel­ler och några av hans korta pro­sa­styc­ken. Blocket inne­hål­ler även valda delar av den enda inter­vju som Ulven gav och en essä om hans för­fat­tar­skap skri­ven av hans näre vän, den norske för­fat­ta­ren Ole Robert Sunde.

Numret bju­der också på kortin­ter­vjuer om sam­hälls­en­ga­ge­mang med 4 svenska för­fat­tare, pre­sen­ta­tio­ner av debu­tan­ter och den nyskrivna novel­len ”Exile Cowboys” av för­fat­ta­ren Joakim Forsberg.

Medverkande i detta num­mer: Åbi Berglund, Johanna Billing, Linda Boström, Alberte Bremberg, Magnus Bunnskog, Ida Börjel, Joakim Forsberg, Nils Forsberg, Vendela Fredricson, Peter Geschwind, Lina Hagelbäck, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Gunilla Klingberg, Ingmar Lemhagen, Ann-Marie Ljungberg, Henrik Mårtensson, Katrine Persson, Christoffer Pettersson, Anna-Karin Selberg, Sara Stribe Pavell, Kristina Sandberg, Cecilie Schram Hoel, Daniel Suhonen, Ole Robert Sunde, Simon Söder, Tor Ulven, Alf van der Hagen, Mikaela Westerholm, Fanny Zaabi Behrer, Klas Östergren.