00TAL nr 23 2006 Mare Kandre

00TAL nr 23 2006 Mare Kandre

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

När för­fat­ta­ren Mare Kandre gick bort skär­tors­da­gen 2005, bara 42 år gam­mal, efter­läm­nade hon ett säre­get för­fat­tar­skap och en oav­slu­tad roman, Den under­jor­diske brud­gum­men, som hand­lar om en för­ödande passion.

I nya num­ret av 00TAL pub­li­ce­rar vi ett stort utdrag ur roma­nen och lyf­ter fram hen­nes lit­te­rära gär­ning. I inter­vjuer berät­tar för­fat­tarna Carina RydbergCarl-Johan VallgrenDaniel SjölinAase BergKristofer FlensmarckLinda Örten­blad och lit­te­ra­tur­fors­ka­ren Mattias Fyhr om vad Mare Kandre har betytt för dem och deras skri­vande, vilka verk som de har inspi­re­rats av och vad som är hen­nes egen­art som författare.

Litteraturkritikern Jonas Thente tar oss med på sin omtum­lande färd in i Kandreland i essän »Det låg en skugga över värl­den igen« och poe­ten Lars Mikael Raattamaa ger oss också en per­son­lig tolk­ning av hen­nes författarskap.

Annina Rabe behand­lar i arti­keln »Medelklassens sam­man­brott« sam­tidskri­tiska roma­ner skrivna i 00-talets Sverige som skild­rar det system­skifte som före­gick makt­skif­tet. Här möter vi en värld av yta, blän­kande bor­ger­lig och per­fekt med inred­ning i topp­mo­dern stan­dard. I den gemen­samma strä­van efter ytliga mate­ri­ella ideal kän­ner sig indi­vi­derna allt mer utbyt­bara. Annina Rabe ser det bor­ger­liga pro­jek­tet have­rera i samtidsprosan.

Nya num­ret inne­hål­ler också poesi av debu­tan­terna Fredrik Mårtensson ochTom Malmquist och en inter­vju med Antony Hegarty, front­fi­gur i Antony and the Johnsons. 00TALs redak­tions­sek­re­te­rare Jessica Andersson har träf­fat den säregne sång­a­ren och låt­skri­va­ren som likt en nutida Baudelaire öpp­nar sitt nakna hjärta för alla som vill lyssna.

Medverkande i detta num­mer: Jessica Andersson, Aase Berg, Kristofer Flensmarck, Mattias Fyhr, Antony Hegarty, Mare Kandre, Tom Malmquist, Ulla Montan, Fredrik Mårtensson, Henrik Mårtensson, Katrine Persson, Lars Mikael Raattamaa, Annina Rabe, Carina Rydberg, Sara Stribe Pavell, Daniel Sjölin, Jonas Thente, Carl-Johan Vallgren, Fanny Zaabi Behrer, Linda Örtenblad.

Customer Reviews

No reviews yet Write a review