00TAL nr 27 2008 Rätten att berätta

00TAL nr 27 2008 Rätten att berätta

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

»Till num­rets höjd­punk­ter hör också en klar­gö­rande histo­risk genom­gång av Irans kvin­no­för­tryck sig­ne­rad Haideh Daragahi och Arne Ruth, och Andreas Åbergs sam­tal med foto­gra­ferna Anders Petersen, Lars Tunbjörk och i syn­ner­het Annika von Hausswolff« Malin Krutmeijer, Aftonbladet.

Frihet är led­or­det när vi trä­der in i de ljusa nät­terna med 00TALs tema­num­mer Rätten att berätta. Yttrandefrihet är ingen själv­klar­het. Författare tyst­nas ner, fängs­las eller igno­re­ras. Om inte rät­ten att berätta är fri, hur ska vi då kunna bilda oss en upp­fatt­ning om vad fri­het är? Numret ägnas åt för­fat­tare som ver­kar i trånga poli­tiska och medi­ala kli­mat, men som ända lyc­kas göra sina rös­ter hörda. Många av dem har neg­li­ge­rats av euro­pe­iska medier, medan andra har hyl­lats för sin ohäm­made fri­språ­kig­het. I 00TALs num­mer ryms hela spekt­rat av för­fat­tare, kri­ti­ker och konst­nä­rer som på ett eller annat sätt ägnat sig åt rät­ten att berätta. Här föl­jer några smakprov:

Vi har inter­vjuat den colom­bi­anska för­fat­ta­ren, jour­na­lis­ten och akti­vis­ten Laura Restrepo, som drivs av den orubb­liga vil­jan att berätta sitt lands bru­tala histo­ria. Den iranske Olof Palmepristagaren och kvin­no­rätts­ak­ti­vis­ten Parvin Ardalan avslö­jar i en fri­språ­kig arti­kel vad som verk­li­gen hände när hon hind­ra­des att resa till Sverige för att ta emot pri­set. Arne Ruthledare och Haideh Daragahi sät­ter Ardalans arti­kel i ett större sam­man­hang genom en histo­risk till­ba­kablick över lan­dets kvin­no­för­tryck och kvin­no­rö­relse. Gillar du Bruce Chatwin och Sven Lindqvist? Bli en av de första i lan­det med att upp­täcka den hol­ländske rese­jour­na­lis­ten Frank Westerman — här intro­du­ce­ras han med ett utdrag ur boken El negro en ik. Möt de svenska mäs­ter­fo­to­gra­ferna Annika von Hausswolff, Lars Tunbjörk och Anders Petersen i ett sam­tal om det foto­gra­fiska berät­tan­dets etiska dilem­man. Vi har också över­satt en för­tä­tad novell av den moçam­bi­kanske för­fat­ta­ren Mia Couto, som tyd­ligt demon­stre­rar lit­te­ra­tu­rens kraft att för­ändra och öppna våra ögon.

Medverkande i detta num­mer: Lars Ahlström, Clemens Altgård, M-L Andersen, Parvin Ardalan, Giannina Braschi, Charlotte Bydler, Mia Couto, John Clifford, Haideh Daragahi, Rennie Ellis, Henrik C. Enbohm, Johannes Flink, Annika von Hausswolff, Marja Helander, Stefan Helgesson, Olov Hyllienmark, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Nasta Labada, Malin Gabriella Nordin, Cletus Nelson Nwadike, Anders Petersen, Barys Pjatrovitj, Dmitri Plax, Annina Rabe, Laura Restrepo, Arne Ruth, Kristina Sigunsdotter, Örjan Sjögren, Maria Söderberg, Lars Tunbjörk, Julius Viktorsson, Peter Weiss, Frank Westerman, Alexis Wright, Andreas Åberg.