10TAL nr 8/9 2012 Ansvar

10TAL nr 8/9 2012 Ansvar

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Det på en gång väd­jande och upp­ford­rande begrep­pet ANSVAR är ämnet för 10TALs tjocka som­mar­num­mer, som utfors­kar ämnet ur en spe­ci­fikt nor­disk vin­kel. Hur står det egent­li­gen till med soli­da­ri­te­ten och de etiska vär­de­ring­arna i Norden idag? Vilka står ansva­riga för våra eko­no­miska kri­ser, och för den främ­lings­fi­ent­lig­het som tor­nar upp sig i kri­ser­nas skugga? Hur ser konst­nä­rer­nas, och de intel­lek­tu­el­las, plats och ansvar ut i våra allt­mer slutna, pola­ri­se­rade och ängs­liga sam­häl­len? Hur for­mu­le­rar kons­ten och lit­te­ra­tu­ren sina före­ställ­ningar om ansvar och etik?

Medverkande: Clemens Altgård, Lena Andersson, Jan Arnald, Sara Beischer, Helena Boberg, Suzanne Brøgger, Gro Dahle, Kajsa Ekis Ekman, Annika von Hausswolff, Elisabeth Hjort, Stefan Jonsson, Katrine Kielos, Ulrika Kärnborg, Ingmar Leckius, Sven-Eric Liedman, Marie Lundquist, Gabriela Melinescu, Mette Moestrup, Suzanne Osten, Agneta Pleijel, Hans Ruin, Sara Stridsberg, Eva Ström, Folke Tersman, Birgitta Trotzig, Thomas Öberg, Lüfti Özkök, m.fl.