10TAL nr 1 2010 Ny våg

10TAL nr 1 2010 Ny våg

Regular price
Sold out
Sale price
150 kr
Tax included.

Färre än 5 exemplar kvar

I 10TALs första num­mer iden­ti­fie­ras en ny våg inom svensk lit­te­ra­tur, film och konst, som inte bärs fram av byrå­kra­ter­nas snål­blåst utan häm­tar kraft ur helt andra käl­lor. Numret är fullt av kul­tur­ska­pare som är på bet­tet mot lagom­kul­tu­ren, som väg­rar kom­pro­missa om kva­li­tet och kom­mer­si­ella krav. Maria Zennström, aktu­ell med roma­nen Hur ser ett liv ut om man inte har till­räck­ligt med kär­lek, har sam­ta­lat med Ruben Öst­lund om hans nya film och fram­tids­vi­sio­ner. Sara Stridberg, Marianne Lindberg De Geer, Marie Silkeberg, Daniel Birnbaum, Mirja Unge och flera andra inter­vjuas om deras respek­tive för­hopp­ningar och skräck­vi­sio­ner inför det nya decen­niet. I en nyskri­ven text dis­ku­te­rar Stig Larsson det pri­mi­tiva kul­tur­ha­tet i Sverige idag. Även i det grot­ti­gaste kul­tur­mör­ker sit­ter någon och pole­rar upp en bit fun­nen metall, som snart kan använ­das som samtidsspegel.

Medverkande i detta num­mer: Johannes Anyuru, Jens Assur, Tobias Berggren, Pernilla Berglund, Goro Bertz, Helene Billgren, Daniel Birnbaum, Jonas Brun, Gabriel Byström, Rakel Chukri, Lou Fallenius, Gunilla Hagström, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Johan Kling, Björn Kohlström, Stig Larsson, Marianne Lindberg De Geer, Håkan Lindgren, Moise Lubwimi, Hynek Pallas, Annina Rabe, Marie Silkeberg, Sara Stridsberg, Jan Henrik Swahn, Lukas Sålby, Mirja Unge, Maria Zennström, Andreas Åberg, Ruben Östlund.