10TAL nr 5 2011 Starka röster

10TAL nr 5 2011 Starka röster

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Hur mår roma­nen? Det är grund­frå­gan som behand­las på en rad upp­tänk­liga sätt i nya 10TAL. Vi har inter­vjuat pro­sa­is­terna som utnytt­jar berät­tan­dets nyska­pande och mest kre­a­tiva dimen­sio­ner. Ta del av unika möten med pro­vo­ka­tö­rerna Michel Houellebecq från Frankrike och Stig Sæterbakken från Norge. Dan Jönsson har pej­lat vil­ken bety­delse arbets­li­vet har bland svenska för­fat­tare, medan Stefan Helgesson genom läs­ningen av J.M. Coetzee fun­de­rar över hotet från teve-romaner såsom Mad Men. Dessutom inter­vjuar vi Anne SwärdSigrid Combüchen och Mara Lee om kli­ma­tet för den svenska pro­san samt pub­li­ce­rar nyskrivna tex­ter av Peter Kihlgård och Leif Holmstrand.