Den vältempererade kritiken – Andreas Åberg

Den vältempererade kritiken – Andreas Åberg

Regular price
Sold out
Sale price
160 kr
Tax included.

För sex­tio år sedan skrev Olof Lagercrantz att det finns ett upp­dämt behov av en bok som på all­var under­sö­ker kri­ti­ker­nas inver­kan på läsare, för­fat­tare och konst­nä­rer. I en tid när kul­tu­rens vida arena på många håll har bli­vit redu­ce­rad till en mark­nads­plats för varor och tjäns­ter, där ent­re­pre­nör­sanda fram­står som vik­ti­gare än este­tisk kva­li­tet, är beho­vet av en sådan bok större än någon­sin. I Den väl­tem­pe­re­rade kri­ti­ken läser Andreas Åberg (f.d. redak­tions­sek­re­te­rare på10TAL) av tem­pe­ra­ment, stäm­nings­lä­gen och inne­bo­ende möj­lig­he­ter hos kri­ti­ken av idag med hjälp av Roland Barthes njut­nings­es­te­tik och Emmanuel Levinas etiska tän­kande. I de inle­dande kapit­len skri­ver han till­sam­mans med Madeleine Grive om tid­skrif­ter­nas odis­ku­tabla bety­delse för kri­ti­kens utveck­lings­po­ten­tial och obe­ro­ende ställning.