Estetisk rensning - Dan Jönsson

Estetisk rensning - Dan Jönsson

Regular price
Sold out
Sale price
175 kr
Tax included.

Färre än 20 exemplar i lager

Vid vil­ken punkt blir bil­der far­liga? Hur ska man för­stå den folk­liga vrede som offent­lig konst ofta väc­ker? Är vi verk­li­gen så moderna som vi vill tro? Och var­för choc­ke­rar bild­konst så myc­ket mer än litteratur?

I essä­bo­ken Estetisk rens­ning – bild­stri­der i 2000-talets Sverige gör Sveriges vas­saste konst­kri­ti­ker Dan Jönsson ned­slag i tio konst­skan­da­ler som ska­kat Sverige och världen. Jönsson är den första att knyta sam­man de kon­flik­ter om konst som rasade i offent­lig­he­ten under 2000-talets första decen­nium – bland dessa Bjarne Melgaards barn­por­no­gra­fi­an­kla­gade film på Moderna Museet, Pål Hollenders spek­ta­ku­lära doku­men­tär­film ”Buy Bye Beauty”, instal­la­tio­nen ”Snövit och san­ning­ens van­sinne” av Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler; Lars Vilks, Anna Odell, graf­fiti­konst­nä­ren NUG; och Mangamålet 2010. I sin ini­ti­e­rade genom­lys­ning av konst­de­bat­terna och den folk­liga vrede som kons­ten väckt, samt sin kri­tiska dis­kus­sion av det insti­tu­tio­nella konst­be­grep­pet, blot­tar han ett stycke sam­tida kulturhistoria.

Dan Jönsson, född 1963 i Rotterdam och bosatt i Skåne, skri­ver regel­bun­det konst­kri­tik i Dagens Nyheter, och i 10TAL essäer om både lit­te­ra­tur och konst. Estetisk rens­ning för sam­man några vik­tiga lin­jer i hans kri­tiska författarskap.

Titel: Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets Sverige
Författare: Dan Jönsson
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 144Dan Jönsson. Foto: Johan Karlström Andebratt

AXPLOCK UR RECENSIONERNA: 

»[...] en lyxig sam­man­ställ­ning över hur sam­tids­kons­ten i prin­cip en gång om året i tio års tid lyc­kats ocku­pera offent­lig­he­ten med debat­ter om repre­sen­ta­tion, över­grepp, skuld, främ­lings­fi­ent­lig­het och yttrandefrihet.

Ja, lyxig. Eftersom en lik­nande bok verk­li­gen saknats.

Lyxig, eftersom konst­skan­da­lerna, hur tri­vi­ala de än kan fram­stå i efter­hand, i rätta hän­der kan använ­das som en sorts titt­hål­ski­rurgi på den märk­liga bild­böld som växer i mit­ten av vår kul­tur. Och Jönssons anspråks­lösa men kun­niga essä­istik är precis.«

Martin Aagård, Dagens Nyheter, 30 maj 2012