Men säg nåt om natten då – Nora Gomringer

Men säg nåt om natten då – Nora Gomringer

Regular price
169 kr
Sale price
169 kr
Tax included.

Efter att ha vita­li­se­rat det tyska poe­sikli­ma­tet med sex dikt­sam­lingar och hund­ra­tals inten­siva scen­fram­trä­dan­den står den svenska lit­te­ra­turmil­jön på tur. Men säg nåt om nat­ten då av Nora Gomringer är ett väl­ol­jat ryt­miskt maski­neri av ord som mål­med­ve­tet bor­rar sig in i läsa­rens med­ve­tande tills dik­terna kan reci­te­ras utantill.

Full av lit­te­rärt själv­för­tro­ende har Nora Gomringer något att säga om allt och alla. Och hon drar sig inte för att göra det, säger över­sät­ta­ren och poe­ten Cecilia Hansson i sitt för­ord, vare sig det hand­lar om Auschwitz, kän­di­sar, ter­ror­at­tac­ker, barn som far illa eller kär­leks­be­kym­mer. Gomringer sät­ter stora världs­hän­del­ser och små var­dags­ö­gon­blick i asso­ci­a­tiva sam­band med varandra, och för­vri­der väl­kända histo­riska situ­a­tio­ner så att de fram­står i ett nytt ljus.

Nora Gomringer, född 1980, är per­for­man­ce­poet och fler­fal­dig Poetry Slam-mästare. Sin stora scenut­strål­ning till trots är det ändå i bok­form hon kom­mer bäst till sin rätt, när hon skri­ver om det tyska språ­ket som en gång för­förde och för­fä­rade en hel värld, och använ­der humorn som helande kraft.

Titel: Men säg nåt om nat­ten då
Författare: Nora Gomringer
Över­sät­tare och för­ord: Cecilia Hansson
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 96

 


Nora Gorminger. Foto: Cato Lein